Stocking Vietnamese 1 Page > Stockzero World Community

Home > EDU > Stocking Vietnamese
Stocking Vietnamese
1. We can study Vietnamese

phán quyết verdict

T1Thom 0 0 7,274

phán quyết   verdict

Examples:

Sau khi nghe bồi thẩm đoàn phán quyết, bị cáo đã khóc

After hearing the jury's verdict, the defendant cried 

Prison sentence - Án tù

T1Thom 0 0 7,250

Examples:

Anh ta đang thụ án ba năm tù vì tội trốn thuế

He is serving a three-year prison sentence for tax evasion

Judge - Thẩm phán

T1Thom 0 0 7,297

Examples:

Mọi người đứng lên khi thẩm phán bước vào phòng xử án

Everyone stood when the judge entered the courtroom

Quilty - Tội lỗi

T1Thom 0 0 7,318

Examples:

-Bồi thẩm đoàn sẽ tuyên bị cáo có tội

-The jury will find the defendant guilty

Evidence - Bằng chứng

T1Thom 0 0 7,317

Examples:

- Cảnh sát đã có bằng chứng pháp y

- The police have got the forensic evidence

Contract - Hợp đồng

T1Thom 0 0 7,229

Examples:

Trước khi ký hợp đồng, hãy nhờ luật sư kiểm tra giúp bạn.

Before signing a contract, have a lawyer check it for you.

Case - Trường hợp

T1Thom 0 0 7,266

Examples:

-Công tố viên đã chỉ ra một trường hợp thực sự nghiêm trọng và bị cáo đã được kết tội.

- The prosecutor pointed out a truly serious case and the defendant was found guilty.

Attorney - Luật sư

T1Thom 0 0 7,218

Examples:

- Một luật sư sẽ được chỉ định để đại diện cho bạn trước tòa.

- An attorney will be appointed to represent you in court.

New Post


New Comments


Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand