Việc mua(PayPal)

10,000 Stock / 10 USD
  • Giá trị stock - 1,000 Stock : 1 USD

  • Nếu việc thanh toán hoàn tất, bạn sẽ không thể hủy nó.

  • Nếu quá trình thanh toán tự động xảy ra lỗi, vui lòng thông báo tại......
Tôi đã xem chi tiết ở trên, tôi hoàn toàn đồng ý với quy trình thanh toán.