Case - Trường hợp

Home > EDU > Study Vietnamese
Study Vietnamese

Case - Trường hợp

T1Thom 0 7644 0 0

Examples:

-Công tố viên đã chỉ ra một trường hợp thực sự nghiêm trọng và bị cáo đã được kết tội.

- The prosecutor pointed out a truly serious case and the defendant was found guilty.

0 Comments
STOCKZERO 1. We can study Vietnamese.
2. Language community
Tags
Photo Subject

New Post


New Comments


Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand