điện giật - Electric shock

Home > EDU > Study Vietnamese
Study Vietnamese

điện giật - Electric shock

Marie 0 25 0 0

Hàng xóm nhà tôi bị điện giật từ công tắc đèn đó.

My neighbour got an electric shock from that light switch.

0 Comments
STOCKZERO 1. We can study Vietnamese.
2. Language community
Tags
Photo Subject

New Post


New Comments


Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand