rối loạn - disorder

Home > EDU > Study Vietnamese
Study Vietnamese

rối loạn - disorder

Marie 0 24 0 0

Hầu hết những người bị rối loạn tâm thần cấp tính có thể được điều trị tại nhà.

Most people with acute mental disorder can be treated at home.

,

0 Comments
STOCKZERO 1. We can study Vietnamese.
2. Language community
Tags
Photo Subject

New Post


New Comments


Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand