Quốc tế 2/7 | NATO đang trở nên mạnh mẽ và đoàn kết hơn bao giờ hết? | FBNC