Kỳ tích bệnh nhân bại liệt sống nhờ buồng thở lâu nhất thế giới