Việt Nam chia sẻ quan điểm tại Hội thảo của WTO về kinh tế tuần hoàn

Home > Consulting > Vietnam News
Vietnam News

Việt Nam chia sẻ quan điểm tại Hội thảo của WTO về kinh tế tuần hoàn

ttxvn_1406_le_thi_tuyet_mai.jpeg
Trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam, việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn được xác định là một trong những định hướng và giải pháp để phát triển đất nước.
0 Comments
Photo Subject

New Post


New Comments


Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand