Xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ

Home > Consulting > Vietnam News
Vietnam News

Xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ

17a.JPG
Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 3, nhưng kim ngạch xuất khẩu (XK) của Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, 22% trong quý I-2021. Nước ta tiếp tục xuất siêu 2,03 tỷ USD  trong 3 tháng đầu năm, qua đó, hỗ trợ tích cực cho cán cân vãng lai và cán cân thanh toán tổng thể của nền kinh tế.
0 Comments
Photo Subject

New Post


New Comments


Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand